Menu Button
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 5
Tiếng Việt Tiếng Hàn

Những khối đổ bê tông đầm lăn đầu tiên trên công trường thủy điện Nậm Ngiệp 1