Menu Button
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 5
Tiếng Việt Tiếng Hàn

Đại Hội Đồng Cổ Đông

business-lawyer-glenroy

Tài liệu phục vụ họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2021

Tài liệu phục vụ họp Hội đồng cổ đông năm 2021 STT Nội dung công bố thông tin Ngày ban hành 1 Thông báo mời họp...
Danh sách cổ đông lớn, cổ đông nhà nước
23/07/2020
Vui lòng xem tài liệu tại đây  DS-co-dong-lon-ky  
Kết quả họp ĐHĐCĐ thường niên 2020
23/06/2020
Vui lòng tải xuống tại đây: 1. Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 ...