Menu Button
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 5
Tiếng Việt Tiếng Hàn

Báo Cáo Thường Niên

business-lawyer-glenroy

Báo cáo thường niên năm 2019

Vui lòng tải về tại đây:
Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2019
14/02/2020
Vui lòng tải về tại đây:
Báo cáo thường niên năm 2018
09/04/2019
Vui lòng xem tài liệu tại đây:  Bao-cao-thuong-nien-2018  
Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2018
31/01/2019
Xin vui lòng tải về tại dây:
Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2018
18/09/2018
Vui lòng tải về file PDF tại đây: BCQT 6 Thang Dau Nam 2018.pdf
Báo cáo thường niên năm 2017
18/09/2018
Vui lòng tải về tại đây: 15. Báo cáo thường niên năm 2017.pdf