Menu Button
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 5
Tiếng Việt Tiếng Hàn

CÔNG TRÌNH THỦY ĐIỆN SÊ SAN 3A

Thông tin chính:
- Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Thủy điện Sê San 3A
-  Địa điểm xây dựng: Tại xã Ia Khai - Lagrai - Gia Lai và xã Mơ Rai - Sa Thầy - Kom Tum
- Tổng mức đầu tư: 1.945,95 tỷ đồng
- Thời gian thực hiện: 2003 – 2007
- Công suất lắp máy: 108 MW
- Số tổ máy: 03 tổ máy
-  Sản lượng điện trung bình năm: 479.3 triệu kWh/năm

Hạng mục thi công của Sông Đà 5:
- Thi công bê tông các hạng mục: Nhà máy, tuyến nắng lượng, đập tràn
- Sản xuất vật liệu phục vụ thi công xây lắp