Công trình thuỷ điện Sơn La
Sơn La là nhà máy thủy điện lớn nhất Đông Nam Á - Dự án thủy điện Sơn La là một trong những công tình trọng điểm quốc gia, đặc biệt về chất lượng, tiến độ và an toàn lao động
Công trình thủy điện Lai Châu
Thi công các hạng mục công trình chính: Đập dâng vai trái, đập dâng vai phải, công trình xả, kênh xả, các công trình thuộc hạng mục cống dẫn dòng và nhà máy chính.
Công trình thuỷ điện Tuyên Quang
- Thi công các hạng mục: Nhà máy tuyến năng lượng, đào hầm, gian máy, hầm giao thông
- Khai thác, sản xuất vật liệu phục vụ thi công
Dự án tuyến đường sắt thí điểm Hà Nội – tuyến Hà Nội – Nhổn
- Khoan cọc nhồi
- Thi công bê tông kết cấu phần trên bao gồm:
         + Móng ;  + Đài cọc ;  + Trụ
- Sản xuất trụ, xà mũ trụ
Công trình nhà Quốc Hội
- Thi công các hạng mục: Hầm, móng, toàn bộ phần thân và công tác hoàn thiện công trình

Tài liệu Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Lượt xem:1726
Cập nhật: 20/04/2017
Cỡ chữ
Bản in


- Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017: Quy Che To Chuc.pdf

- Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017Bao Cao Ket Qua Hoat Dong.pdf

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017Bao Cao KQHDKD_ Update.pdf

- Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017Bao Cao Cua Ban Kiem Soat.pdf

- Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2016Phuong An Phan Phoi Loi Nhuan.pdf

- Tờ trình về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2016 và phương án chi trả năm 2017To Trinh Thu Lao.pdf

- Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ CTCP Sông Đà 5 (Lần thứ 9)To Trinh Sua Doi Bo Sung Dieu Le.pdf

- Tờ trình về việc Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2017To Trinh Cong Ty Kiem Toan.pdf

- Thông báo về việc đề cử, ứng cử thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 - 2019Thong Bao De Cu Ung Cu_ Update.pdf

- Tờ trình về việc thay đổi thành viên HĐQT, BKS: To Trinh Thay Doi Thanh Vien HDQT, BKS_ Update.pdf

- Báo cáo về việc đề cử, ứng cử thay thế thành viên HĐQT, BKS: Bao Cao Thay Doi Thanh Vien HDQT, BKS_ Update.pdf

- Quy chế bầu cử thay thế thành viên HĐQT, BKS: Quy Che Bau Cu Thay The Thanh Vien HDQT, BKS.pdf

- Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017: Nghi Quyet DHDCD 2017.pdf

Tin liên quan