Về việc trả cổ tức năm 2016 bằng tiền
Nghị quyết thông qua việc điều chỉnh thời gian trả cổ tức năm 2016 bằng tiền01. Điều chỉnh thời gian trả cổ tức.pdf
Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2016 bằng tiền02. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức.pdf