Danh sách chốt sổ BHXH tham gia bảo hiểm đến hết tháng 9/2017