Nghị quyết về việc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị
Nghị quyết về việc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị: Nghi Quyet Bo Nhiem Chu Tich HDQT_ Update.pdf