Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017


Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017: Nghi Quyet Dai Hoi Dong Co Dong.pdf