Dự án Thủy điện Nam Ngiep 1

Thông tin chính:

• Chủ đầu tư: Nam Ngiep Power Company

• Nhà thầu chính: Obayashi Corporation

• Địa điểm xây dựng: CHDCND Lào

• Công suất: 290  MW

• Thời gian thi công: 2014 – 2018

Hạng mục thi công của Sông Đà 5: 

- Thi công các hạng mục công trình chính:

+ Đào đập chính

+ Thi công đập điều tiết

        + Thi công trạm RCC và cung cấp thiết bị đổ RCC