Tin công ty

THÔNG BÁO VỀ VIỆC BỔ NHIỆM PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY
- Căn cứ Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 5 được Đại hội cổ đông thành lập thông qua ngày 17,18 tháng 11 năm 2004 và Đại hội đồng cổ đông thường niên sửa đổi, bổ sung ngày 19 tháng 4 năm 2011; - Căn cứ Quyết định số 24/QĐ-SĐ5-HĐQT ngày 25 tháng 05 năm 2005 của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 5 về việc phân cấp quản lý tổ chức, quản lý CBCNV và tiền lương trong Công ty; - Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-SĐ5-HĐQT ngày 14 tháng 02 năm 2012 của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 5 về việc Bổ nhiệm Phó TGĐ Công ty,
Công ty cổ phần Sông Đà 5 xin thông báo:
Ông Kim Thành Nam
Sinh ngày 13 tháng 03 năm 1977
Quê quán: Trực Cường - Trực Ninh - Nam Định
Nghề nghiệp: Kỹ sư xây dựng
Giữ chức vụ Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà 5 kể từ ngày 28 tháng 02 năm 2012
           Trân trọng thông báo để cơ quan, đơn vị biết!
                                                                                                                               CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 5
 
 
 
Tin liên quan
Công ty cổ phần Sông đà 5
Đia chỉ: Tầng 5 Tháp B, Tòa nhà Twin Tower HH4 Sông Đà Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội.
Điện thoại: 04.222.555.86 / Fax: 04.222.555.58 .
Email: songda5.tchc@gmail.com; Website: songda5.com.vn
Design by NiemTin JSC