Quan hệ cổ đông

Lưu ký 2.906.000 cổ phiếu đăng ký bổ sung
Căn cứ thông báo số 412/TB-VSD ngày 09/02/2010 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về việc lưu ký cổ phiếu SD5 đăng ký bổ sung bắt đầu từ ngày 10/02/2010, SONG DA 5 trân trọng thông báo như sau:
Tên chứng khoán: Cổ phiếu CTCP Sông Đà 5 - Mã chứng khoán: SD5 - Mệnh giá: 10.000 đồng ( Mười nghìn đồng) - Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông - Tổ chức đăng ký CK: CTCP Sông Đà 5 - Số lượng chứng khoán đăng ký bổ sung: 2.906.000 cổ phiếu (Hai triệu chín trăm linh sáu nghìn cổ phiếu) - Giá trị chứng khoán đăng ký bổ sung: 29.060.000.000 đồng (Hai mươi chín tỷ không trăm sáu mươi triệu đồng chẵn) - Hình thức đăng ký: Ghi sổ
Tin liên quan
Công ty cổ phần Sông đà 5
Đia chỉ: Tầng 5 Tháp B, Tòa nhà Twin Tower HH4 Sông Đà Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội.
Điện thoại: 04.222.555.86 / Fax: 04.222.555.58 .
Email: songda5.tchc@gmail.com; Website: songda5.com.vn
Design by NiemTin JSC