Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018
Vui lòng tải về tại đây:1. Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018

01-2018-BB-SĐ5-ĐHĐCĐ.pdf

2. Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018

01-2018-NQ-SĐ5-ĐHĐCĐ.pdf