Tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông 2018

TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
Vui lòng tải về theo link dưới đây


01. Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018:
01. Thông báo mời họp.pdf

02. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018:
02. Chương trình đại hội.pdf

03. Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

03. Quy chế đại hội.pdf

04. Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018
04. Kết quả hoạt động HDQT 2017.pdf

05. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2018
05. Kết quả hoạt động SXKD 2017.pdf

06. Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
06. Báo cáo của Ban kiểm soát.pdf

07. Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2017
07. Tờ trình phân phối lợi nhuận.pdf

08. Tờ trình về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2017 và phương án chi trả năm 2018
08. Tờ trình chi trả tiền lương, thù lao_ Sửa đổi.pdf

09.Tờ trình về việc Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2018

09. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập.pdf

10. Thông báo về việc đề cử, ứng cử thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 - 2020
10. Thông báo về việc đề cử, ứng cử.pdf

11. Quy chế bầu cử thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 - 2020
11. Quy chế bầu cử thay thế.pdf

12. Nghị quyết đại hội
12. Nghị quyết đại hội.pdf

13. Quy chế quản trị công ty
13. Quy chế quản trị công ty.pdf

14. Điều lệ công ty
14. Điều lệ công ty.pdf