Điều chỉnh thời gian trả cổ tức năm 2016 bằng tiền