Danh sách lao động CDHĐ đã được chốt sổ bảo hiểm hết tháng 1 -:- 2/2017



Download danh sách chi tiết: DS chốt sổ T1 - 2.2017.pdf