Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty đối với ông Bùi Chí Giang